Kurs instruktora fitness

kurs fitnessUprawnienia Osoba, która z wynikiem pozytywnym złożyła wszystkie egzaminy na instruktora fitness, otrzymuje dwie legitymacje instruktora rekreacji ruchowej. Jedna z nich, papierowa, jest polskojęzyczna, a druga, plastikowa, jest anglojęzyczna. Dokument po angielsku jest niezbędny, ponieważ zdobyte uprawnienia są rozpoznawane w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu można podejmować pracę wymagającą potwierdzonych kompetencji we wszystkich krajach Wspólnoty. Pracować można na różnego rodzajach obozach sportowych z dziećmi, w centrach wypoczynku oraz w placówkach nastawionych typowo na fitness, czyli w klubach fitness i na siłowniach. Nie trzeba posiadać żadnych wcześniejszych uprawnień, by rozpocząć kurs instruktora fitness, ale nie są one także przeszkodą. Dla nauczycieli, pedagogów i instruktorów sportowych kurs fitness może być znakomitym sposobem na poszerzenie swoich możliwości i rozbudowę kompetencji.

Absolwent kursu otrzymuje:

• Zaświadczenie ukończenia kursu ogólnego,

• Zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej;

• Państwowe legitymacje instruktorskie (po polsku i po angielsku);

• Certyfikat w języku angielskim (uznawany w całej UE).

Kurs w praktyce

Kurs na instruktora fitness składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest teoretyczna i jeśli już ktoś kiedyś ją zaliczył w ramach kursu instruktora rekreacji ruchowej, kursu instruktora sportowego, posiada państwową legitymacje kurs instruktorskiinstruktorska albo ukończył z tytułem naukowym szkołę wyższą bądź studia podyplomowe na niej, gdzie taka tematyka była ujmowana w ramach zajęć, ma prawo do zwolnienia z tej części kursu. Reszta osób pochodzi do egzaminu pisemnego, do którego materiały otrzyma w trakcie pierwszych zajęć teoretycznych.

Część specjalistyczna kursu, część teoretyczno-praktyczna, skupiona jest na przekazywaniu kursantowi wiedzy odnośnie wykonywania zawodu. Odbywa się ona w formie warsztatów i ćwiczeń. Na tym etapie kursant weryfikuje zdobytą przez siebie wiedzę teoretyczną i uczy się wykorzystywać ją w praktycznych zastosowaniach. Ten etap nauczania kończy egzamin, którego dokładne warunki, jak również sposób odrabiania nieobecności, omawiane są na pierwszym spotkaniu. Istotnym elementem kursu jest ponadto samokształcenie, które odbywa siew oparciu o prace zaliczeniowe zlecane kursantowi przez wykładowców. Jest on zobowiązany do pisemnego złożenia wyników swoich prac w terminie wyznaczonym mu przez osoby kierujące szkoleniem. Kurs na instruktora fitness uznaje się za zaliczony po złożeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich egzaminów i zleconych kursantowi prac.