Brony talerzowe

Brony talerzowe

Dostarczane przez
nasze rpzedsiębiorstwo kultywatory zębowe to fachowe urządzenia, które gwarantują doskonałą a oprócz tego sku­teczną uprawę gleby. Sposobny dobór maszyny do rodzaju gleby i również wyko­ny­wa­nej postępek­no­ści na grun­cie, pozwoli skró­cić czas pracy a także dźwignąć jej wydaj­ność. Są uży­wane zarówno do pod­ci­na­nia, jak i również wymie­sza­nia ścier­ni­ska. Dosko­nale spraw­dzają się przy spulch­nia­niu gleby, dokład­nego wymie­sza­nia nawozu i również poplonu z glebą. Znaj­dują także zasto­so­wa­nie w wyrów­ny­wa­niu pola a oprócz tego także w nisz­cze­niu chwa­stów. Wszyst­kie maszyny posia­dają odpo­wiedni sys­tem pod­ci­na­jący. Mają także opty­malne zabez­pie­cze­nia i również regu­la­cje pracy na odpo­wiedniej głę­bo­ko­ści. Kultywatory dłutowe są sto­so­wane przy obra­bia­niu gleby, wręcz przy znacz­nej twar­do­ści i również z reszt­kami po żni­wach. Pługi dłutowe pozwa­lają na dotar­cie do głę­gdyż­kich warstw gleby. Ich uży­cie daje rezultat lepszego oddy­cha­nia, prze­sią­ka­nia wody a także wzro­stu moż­li­wo­ści upra­wo­wych gleby. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę firmową a także do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości email.