Sposoby łączenia przewodów i ich wpływ na wyniki pomiarów

Sposoby łączenia przewodów i ich wpływ na wyniki pomiarów

Prawidłowe połączenie przewodów to bardzo ważna kwestia, od której zależy bezpieczeństwo i jakość parametrów całej sieci, której parametry wykazują wykonywane pomiary elektryczne.

Łączenie przewodów powinno być wykonywane przy użyciu zacisków zmontowanych na podstawie z materiału izolacyjnego (rozetki, pierścienie odgałęźne).

Dlatego wyloty rurek muszą być zakończone tulejkami lub pół fajkami. Przy przejściu przez ściany przewody płaszczowe i kabelkowe po­winny być osłonięte rurką. Nie wolno zakładać w rurkach przewo­dów sztukowanych ani przewodów do odbiorników przenośnych.

Natomiast instalacje odbiorcze wykonuje się przewodami miedzianymi o przekroju 1 mm kwadratowy, a dla obwodów bardziej obciążonych przewo­dami o przekroju 1,5 mm względnie przewodami aluminiowymi o przekroju 2,5 mm. Ze względu na brak przewodów miedzianych „Przepisy o budowie urządzeń elektrycznych” określają szczegó­łowo przypadki, w których należy stosować tylko przewody mie­dziane.

W pomieszczeniach wilgotnych nie wolno zakładać gniazd wtyczkowych zasilanych napięciem wyższym niż 42 V (stosować transformatory obniżające napięcie na 24 V). Powyższe doty­czy również punktów świetlnych, których oprawy są łatwo do­stępne (np. oświetlenie miejscowe).

Dla gołych przewodów mogą być stosowane obciążenia znacz­nie większe niż dla przewodów izolowanych.

Dopuszczalne obciążenie kabli jest na ogół większe niż prze­wodów w izolacji gumowej. Wartość jego zależy od sposobu uło­żenia kabli.

Przy instalacji podtynkowej nie wolno prowadzić przewodów od wypustu na suficie do innych wypustów i umieszczać puszki na stropie. Jedynie w dużych wysokich salach umieszcza się nie­kiedy puszki na suficie pod podłogą położonego wyżej pomiesz­czenia.

W jednej rurce mogą być prowadzone tylko przewody należą­ce do tego samego obwodu.

Przewody elektryczne muszą posiadać dostatecznie dużą wy­trzymałość elektryczną, ażeby nie ulec uszkodzeniu w czasie pra­cy- Wymagana wytrzymałość mechaniczna przewodów jest uwa­runkowana przeznaczeniem przewodów i sposobem ich zainsta­lowania. W pewnych warunkach pracy obciążenie mechaniczne przewodów jest dość znaczne. Za przykład mogą posłużyć prze- wody linii napowietrznej

Przy dużych odległościach między punk­tami umocowania ciężar przewodu zawieszonego między tymi punktami jest duży i wywołuje znaczne siły rozciągające prze­wód. Siły te zależą od temperatury.

Wielkość siły, która może działać na przewód nie powodując jego uszkodzenia, zależy od dopuszczalnego naprężenia mechanicz­nego materiału przewodu i jego przekroju. Aby zapewnić prze­wodom wytrzymałość mechaniczną odpowiednią do ich przezna­czenia, konieczne było ustalenie najmniejszych przekrojów, któ­re wolno stosować w różnych warunkach pracy.

Ogólnie biorąc, przekrój przewodów musi być tak dobrany, ażeby przy pracy nie były one obciążone hardziej niż na to po­zwala dopuszczalne naprężenie mechaniczne dla materiału prze­wodu, wpływ przekroju przewodów na parametry sieci wykazują podstawowe pomiary ochronne.

Dopuszczalne naprężenie mechaniczne przewodów miedzianych jest równe 19 kG/mm2, zaś przewodów aluminiowych wynosi 8 kG/mm2.